Indkaldelse til generalforsamling i

Haderslev Arkiv- og Museumsforening

onsdag den 12. august kl. 19.30

på Arkæologi, Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev

 

Dagsorden

1 Valg af dirigent

2 Formandens beretning, herunder beretning om forlagets virksomhed

3 Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse

4 Forelæggelse af forlagets reviderede regnskab til godkendelse

5 Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 eller 4), 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant

På valg til bestyrelsen er Svend Åge Karup (modtager genvalg), Niels-Peter Lund Gade (modtager ikke genvalg), Hans Aage From (modtager genvalg).

På valg som suppleanter er Jan Samalsson (modtager genvalg), Margrethe Bramsen (modtager genvalg)

6 Fastsættelse af kontingent

7 Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse)

Forslag fra bestyrelsen om tilpasning af vedtægterne. Se forslag og begrundelsen nedenfor.

8 Eventuelt.

————–

Begrundelse for ændringsforslag: I de nuværende vedtægter anvendes en del betegnelser, der som følge af udviklingen ikke længere anvendes f.eks. Haderslev Museum. Derfor har vi ønsket at tilpasse vedtægterne til de betegnelser, som bruges i dag.

Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Dirigenten træffer alene alle afgørelser med hensyn til generalforsamlingens afvikling, herunder stemmeafgivelse.

Til generalforsamlingen serverer foreningen noget at drikke.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Bilag til generalforsamling den 18. marts 2020.

Bestyrelsen foreslår nedennævnte ændringer (det, der udgår, er sat i parentes og kursiv. Det, der skal indgå, er markeret med rødt.)

 

Vedtægter for Haderslev Arkiv- og Museumsforening.

§1

Foreningens navn er: Haderslev Arkiv- og Museumsforening.

Foreningens adresse er (Haderslev Museum) Museum Sønderjylland – Arkæologi,  Dalgade 7, 6100 Haderslev.

§2

Foreningens formål er:

 • At støtte Haderslev Museum, Haderslev Byhistoriske Arkiv og Stadsarkivet i arbejdet med at bevare de historiske minder om fortiden.)

At støtte Museum Sønderjylland – Arkæologi og Historie Haderslev i arbejdet med at bevare de historiske minder fra fortiden.

At udgive lokalhistorisk litteratur m.m. og på anden måde orientere inden for  det område, der er indeholdt i formålet

 • At nedsætte aktivitetsgrupper og iværksætte anden form for aktivitet
 • At afholde foredrag

§3

Foreningen driver forlaget ”Gammelting”. Forlagets vedtægter og regnskab godkendes på foreningens generalforsamling, og der orienteres om forlagets virksomhed.

Forlaget drives som en selvstændig virksomhed med samme bestyrelse som foreningen.

§4

Som medlem kan optages både enkeltpersoner og institutioner.

Det enkelte medlem hæfter ikke for foreningens og forlagets gæld.

§5

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den årlige ordinære generalforsamling. Hvert år afgår 4 eller 3 af bestyrelsens medlemmer.

Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen.

Formanden og sekretæren tegner foreningen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme under alle forhold afgørende.

Bestyrelsen afholder mindst et bestyrelsesmøde i hvert kvartal.

Der føres protokol fra bestyrelsesmøderne.

§6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal efter bekendtgørelse i dagspressen eller på anden måde overfor alle medlemmer med mindst 14 dages varsel med mindst følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning, herunder beretning om forlagets virksomhed
 3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forelæggelse af forlagets reviderede regnskab til godkendelse
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 eller 4), 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant
 7. (Fastsættelse af kontingent)
 8. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse)
 9. Eventuelt

Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.

Dirigenten træffer alene alle afgørelser med hensyn til generalforsamlingens afvikling, herunder stemmeafgivelse.

§7

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når:
Bestyrelsen finder det nødvendigt eller

Når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt har forlangt det.

Indkaldelsen skal ske med 14 dages varsel, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at begæringen er kommet formanden i hænde.

§8

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de på en

generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§9

Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen, og at beslutningen derom vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt nævnte stemmetal ikke opnås, er forslaget faldet.

Hvis det nævnte antal medlemmer ikke er til stede, og forslaget fastholdes, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, på hvilket forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af tilstedeværende medlemmer.

(Ved foreningens opløsning skal dens arkiv overgå til Haderslev Byhistoriske Arkiv – Stadsarkivet, og formuen skal deles ligeligt mellem Haderslev Museum og Haderslev Byhistoriske Arkiv – Stadsarkivet til støtte for et arbejde i lighed med foreningens formål.)

Ved foreningens opløsning skal dens arkiv overgå til Historisk Arkiv for Haderslev Kommune, og formuen skal deles ligeligt mellem Historie Haderslev og Museum Sønderjylland – Arkæologi til støtte for et arbejde i lighed med foreningens formål.

Vedtaget på generalforsamlingen

(Haderslev den 11.3. 1998.)

Haderslev, den 18. marts 2020.