Generalforsamling 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Haderslev Arkiv- og Museumsforening

onsdag den 16. marts kl 19.30

på Månen, Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning, herunder beretning om forlagets virksomhed

3.  Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse

4.  Fastsættelse af kontingent

5.  Forelæggelse af forlagets reviderede regnskab til godkendelse

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 eller 4), 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant

7.  Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse)

8.  Eventuelt

 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.Dirigenten træffer alene alle afgørelser med hensyn til generalforsamlingens afvikling, herunder stemmeafgivelse.

Efter generalforsamlingen, hvor foreningen serverer kaffe og kage, vil museumsinspektør Nynne Sandeboe Thohøj Martinussen, Ehlers Samlingen, fortælle om huse i Slotsgade efter Hertug Hans den Ældres tid.

Venlig hilsen

Bestyrelsen